<< Back Print
Eur J Surg Sci 2010;1:1-4

Is Voiding Within One Hour After Ejaculation an Etiologic Factor in Prostatic Inflammation?
Ali ATAN1, Altuğ TUNCEL1, Yılmaz ASLAN1, M. Murad BAŞAR2
1 Department of 3rd Urology, Ankara Numune Teaching and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Department of Urology, Faculty of Medicine, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey

ABSTRACT
Introduction: We evaluated in this study whether voiding within one hour after ejaculation has a role in prostatic inflammation.
Materials and Methods: The study involved 136 male subjects. After taking a detailed medical history, physical examination, digital rectal examination, microscopic prostatic secretion assessment, and urine cultures were performed. Urine samples before and after prostatic massage were collected for culture and sensitivity testing. Group 1 included 96 patients who were suspected of having prostatitis and had more than 10 white cells per high power field based on microscopic examination of their prostatic secretions. Group 2 consisted of 40 healthy male volunteers who had normal microscopic examination of their prostatic secretion as a control group. Patients were asked to recall their first voiding times after ejaculation, as either less than 60 minutes or more than 60 minutes after ejaculation.
Results: The mean age was 38 and 36.6 years in Group 1 and Group 2 (controls), respectively (p= 0.175). In Groups 1 and 2, the number of patients with voiding in the first 60 minutes after ejaculation was 56 (58.3%) and 9 (22.5%), respectively (p= 0.001). In Group 1, lower urinary tract symptoms (47%), sexual dysfunction (84.4%), lumbar pain (35.4%), perineal fullness (52.1%), hemospermia (20.8%), and scrotal pain (44.8%) were observed. No bacterial growth was detected in the urine cultures. Patients in Group 2 did not have any of these symptoms.
Conclusion: Voiding within 60 minutes after ejaculation is a possible etiologic factor in prostatic inflammation.
Key words: Ejaculation, Voiding time, Prostate, Inflammation
Received: November 10, 2009 - Accepted: November 20, 2009

ÖZET
Ejakülasyondan Sonraki Bir Saat İçerisinde Yapılan Miksiyon, Prostatik İnflamasyonda Etyolojik Bir Faktör müdür?
Giriş: Bu çalışmada ejakülasyondan sonraki bir saat içerisinde yapılan miksiyonun prostatik inflamasyonda bir rolü olup olmadığını değerlendirdik.
Materyal ve Metod: Bu çalışmaya 136 erkek hasta dahil olmuştur. Detaylı bir tıbbi öykü alınmasından sonra fizik muayene, parmakla rektal muayene, mikroskobik prostatik sekresyon incelemesi ve idrar kültürü yapıldı. Prostat masajından önce ve sonra idrar örnekleri kültür ve duyarlılık testleri için toplandı. Grup 1 prostatit olduğundan şüphelenilen ve prostatik sekresyonlarının mikroskobik incelemelerinde her büyük büyütme sahasında 10'dan fazla lökosit bulunan 96 hastadan oluşmuştur. Grup 2 ise kontrol grubu olarak prostatik sekresyonlarının mikroskobik incelemesi normal olan 40 sağlıklı gönüllüyü içermektedir. Hastalara ejakülasyondan sonraki ilk idrara çıkma zamanlarını (ejakülasyondan sonraki ilk 60 dakika içerisinde veya 60 dakikadan daha uzun sürede) belirtmeleri istenmiştir.
Bulgular: Grup 1 ve 2'de ortalama yaşlar 38 ve 36.6 yıldı (p= 0.175). Grup 1 ve 2'de ejakülasyondan sonraki ilk 60 dakika içerisinde idrara çıkan hastaların sayısı 56 (%58.3) ve 9 (%22.5) idi (p= 0.001). Grup 1'de alt üriner sistem yakınmaları (%47), cinsel fonksiyon bozukluğu (%84.4), lomber ağrı (%35.4), perineal dolgunluk (%52.1), hematospermi (%20.8) ve skrotal ağrı (%44.8) vardı. İdrar kültürlerinde herhangi bir bakteriyel üreme saptanmadı. Grup 2'deki hastalarda bu yakınmalar yoktu.
Sonuç: Ejakülasyondan sonraki ilk 60 dakika içerisinde yapılan miksiyon prostatik inflamasyonda muhtemel bir etyolojik faktördür.
Anahtar kelimeler: Ejakülasyon, Miksiyon zamanı, Prostat, İnflamasyon
Geliş Tarihi: 10 Kasım 2009 - Kabul Ediliş Tarihi: 20 Kasım 2009

Address for Correspondence
Ali ATAN, MD
3rd Department of Urology,
Ankara Numune Teaching and Research Hospital
06120 Sihhiye, Ankara-Turkey
E-mail: aliatanpitt@hotmail.com
[ PDF ]
<< Back Print
 
  This site has been set up to give information about health issues to the medical doctors. The users are responsible when they use this information in diagnosis and treatment. All rights reserved by: